مشاوره طراحی و هوشمند سازی منزل بالاترین کیفیت تجهیزات

کلید سه پل

کلید سه پل

NSW301

کلید سه پل هر خروجی تا سه آمپر 

 

NSW302

دو خروجی 2 آمپر و یک خروجی 10 آمپر

 

NSW303

بدون خروجی