مشاوره طراحی و هوشمند سازی منزل بالاترین کیفیت تجهیزات

کلید دو پل

کلید دو پل
کلید دو پل

NSW201

کلید دو پل با خروجی تا 2  آمپر 

 

NSW202

کلید دو پل با خروجی تا 10 آمپر 

 

NSW203

کلید دو پل بدون خروجی