مشاوره طراحی و هوشمند سازی منزل بالاترین کیفیت تجهیزات

کلید تک پل

کلید تک پل
کلید تک پل

NSW101

کلید تک با خروجی تا 2  آمپر

NSW102

کلید تک با خروجی تا 10 آمپر 

NSW103

کلید تک پل بدون خروجی

NSW104

کلید تک پل با خروجی تا 2 آمپر